3000 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Văn phòng (kèm PDF & bài tập)

3000 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Văn phòng (kèm PDF & bài tập)

Làm thế nào để học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề một cách hiệu quả? Đâu là những từ vựng tiếng Anh thường gặp ở công sở?

Học từ vựng tiếng Anh là một quá trình cần đầu tư nhiều thời gian và công sức. Vậy học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề như thế nào là hiệu quả? Đâu là những từ vựng tiếng Anh thường được sử dụng ở môi trường văn phòng? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của chúng tôi. 

book

Tải miễn phí

Sách Oxford Inside Reading Word List Book

Tài liệu đã được gửi về hộp thư của bạn.
Vui lòng kiểm tra email.

Cách học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề hiệu quả

Luyện nghe qua phim

Học tiếng Anh qua phim là một trong những phương pháp phổ biến hiện nay. Bạn có thể nắm bắt từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông qua lời thoại của các nhân vật trong phim. Thông thường, các bộ phim sẽ sử dụng các từ thông dụng trong đời sống hàng ngày nên rất quen thuộc và dễ học.

Học từ vựng tiếng Anh qua phim hoạt hình

Không chỉ học được từ vựng, bạn còn biết được cách sử dụng từ đó trong câu, trong hoàn cảnh như thế nào, đồng thời cũng học được giọng điệu để thể hiện trong đoạn hội thoại. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý lựa chọn các bộ phim phù hợp để việc học hiệu quả hơn. 

Luyện nghe qua âm nhạc

Các bài hát luôn được viết dựa trên những câu chuyện đời thực nên nó chứa một lượng từ vựng nhất định. Việc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề qua âm nhạc được đánh giá là hiệu quả vô cùng cao. Bởi thay vì học từng từ một cách truyền thống, giai điệu của bài hát văng vẳng trong đầu bạn sẽ giúp đi sâu vào tâm trí bạn nhanh hơn. 

Học từ vựng tiếng Anh qua âm nhạc

Không những vậy, trí nhớ con người thường được tạo dựng qua việc thiết lập những mối liên kết mà trong đó cảm xúc là mạnh mẽ nhất. Âm nhạc là một trong những thứ có thể tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của con người. Do đó việc học từ vựng qua bài hát sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. 

Xây dựng thời gian biểu học tiếng Anh hợp lý

Để học tiếng Anh hiệu quả, điều quan trọng nhất là bạn cần xây dựng một thời gian biểu phù hợp. Hãy chia nhỏ thời gian học từ vựng theo từng ngày, mỗi ngày học khoảng 5 từ nhưng cần học nhuần nhuyễn. 

Xây dựng thời gian biểu cho việc học từ vựng tiếng Anh

Với mỗi từ, cần bắt đầu học từ ngữ âm, cách đọc chuẩn, cách đặt răng, lưỡi, môi,… Sau đó bạn cần học cách sử dụng từ trong câu sao cho đúng ngữ cảnh, từ đó sẽ ghi nhớ từ đó hiệu quả hơn. Hãy lặp đi lặp lại việc học 5 từ vựng đó trong suốt ngày hôm đó để đảm bảo rằng bạn sẽ thuộc nhuần nhuyễn. 

book

Tải miễn phí

Sách Oxford Inside Reading Word List Book

Tài liệu đã được gửi về hộp thư của bạn.
Vui lòng kiểm tra email.

Từ vựng tiếng Anh về các phòng ban

 • Department /dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): phòng, ban
 • Accounting department /ə’kauntiη dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng kế toán
 • Audit department /‘ɔ:dit dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng Kiểm toán
 • Sales department /seil dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng kinh doanh
 • Administration department /ədˌmɪn.əˈstreɪ.ʃən dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng hành chính
 • Human Resources department /‘hju:mən ri’sɔ:s dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng nhân sự
 • Customer Service department /‘kʌstəmə ‘sə:vis dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng Chăm sóc Khách hàng
 • Financial department /fəˈnænʃəl dɪˈpɑrtmənt/ (n): Phòng tài chính
 • Research & Development department /riˈsɜrʧ & dɪˈvɛləpmənt dɪˈpɑrtmənt/ (n): Phòng nghiên cứu và phát triển
 • Quality department /ˈkwɑləti dɪˈpɑrtmənt/ (n): Phòng quản lý chất lượng
 • Marketing Department /‘ma:kitiη dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng Marketing, phòng tiếp thị
 • Public Relations Department /ˌpʌb.lɪk rɪˈleɪ.ʃənz dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng Quan hệ công chúng
 • Training Department /‘treiniη dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng Đào tạo
 • Treasury Department /‘treʒəri dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng Ngân quỹ
 • International Relations Department /,intə’næ∫ənl ri’lei∫n dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng Quan hệ quốc tế
 • Information Technology Department /,infə’mei∫n tek’nɔlədʒi dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng Công nghệ thông tin
 • Product Development Department: /‘prɔdəkt di’veləpmənt dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): Phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Từ vựng tiếng Anh về các chức vụ

 • Chairman /ˈʧɛrmən/ (n): Chủ tịch
 • The board of directors /ðə bɔrd ʌv dəˈrɛktərz/ (n): Hội đồng quản trị
 • CEO-Chief Executives Officer /Si-i-oʊ-ʧif ɪgˈzɛkjətɪvz ˈɔfəsər/ (n): Giám đốc điều hành, tổng giám đốc 
 • Director /dəˈrɛktər/ (n): Giám đốc
 • Deputy/vice director /ˈdɛpjəti/vaɪs dəˈrɛktər/ (n): Phó giám đốc
 • Assistant manager /əˈsɪstənt ˈmænəʤər/ (n):Trợ lý giám đốc
 • Shareholder /ˈʃɛrˌhoʊldər/ (n): Cổ đông
 • Head of department /hɛd ʌv dɪˈpɑrtmənt/ (n): Trưởng phòng
 • Deputy of department /ˈdɛpjəti ʌv dɪˈpɑrtmənt/ (n): Phó phòng
 • Manager /ˈmænəʤər/ (n): Quản lý
 • Team leader /tim ˈlidər/ (n): Trưởng nhóm
 • Employee /ɛmˈplɔɪi / (n): Nhân viên 
 • Trainee /ˈtreɪˈni/ (n): Nhân viên tập sự
 • Worker /ˈwɜrkər/ (n): Công nhân
 • Finance manager /fəˈnæns ˈmænəʤər/ (n): Trưởng phòng tài chính
 • Production manager /prəˈdʌkʃən ˈmænəʤər/ (n): Trưởng phòng sản xuất
 • Personnel manager /pɜrsəˈnɛl ˈmænəʤər/ (n): Trưởng phòng nhân sự
 • Marketing manager /ˈmɑrkətɪŋ ˈmænəʤər/ (n): Trưởng phòng marketing
 • Accounting manager /əˈkaʊntɪŋ ˈmænəʤər/ (n): Trưởng phòng kế toán
 • Chief Operating Officer (COO) /ʧif ˈɑpəˌreɪtɪŋ ˈɔfəsər (ku)/ (n): Trưởng phòng hoạt động
 • secretary /ˈsɛkrəˌtɛri/ (n): Thư ký
 • Founder /ˈfaʊndər/ (n): người sáng lập
 • Chief Information Officer (CIO) /ʧif ˌɪnfərˈmeɪʃən ˈɔfəsər (si-aɪ-oʊ)/ (n): Giám đốc thông tin
 • Chief Financial Officer (CFO) /ʧif fəˈnænʃəl ˈɔfəsər (si-ɛf-oʊ)/ (n): Giám đốc tài chính

>> Xem thêm:

[TẢI MIỄN PHÍ] Sách 30 Chủ đề Từ vựng tiếng Anh – Cập nhật 2022

3 khó khăn thường gặp khi sử dụng app học từ vựng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh về các phụ cấp phúc lợi hợp đồng

 • Holiday entitlement /ˈhɑləˌdeɪ ɛnˈtaɪtəlmənt/ (n): Chế độ ngày nghỉ được hưởng 
 • Maternity leave /məˈtɜrnɪti liv/ (n): Nghỉ thai sản
 • Travel expenses /ˈtrævəl ɪkˈspɛnsəz/ (n): Chi phí đi lại 
 • Promotion /prəˈmoʊʃən/ (n): Thăng chức
 • Salary /ˈsæləri/ (n): Lương
 • Salary increase /ˈsæləri ˈɪnˌkris/ (n): Tăng lương
 • Pension scheme /ˈpɛnʃən skim/ (n): Chế độ lương hưu
 • Health insurance /hɛlθ ɪnˈʃʊrəns/ (n): Bảo hiểm y tế
 • Sick leave /sɪk liv/ (n): Nghỉ ốm
 • Working hours /ˈwɜrkɪŋ ˈaʊərz/ (n): Giờ làm việc
 • Agreement /əˈgrimənt/ (n): Hợp đồng
 • Resign /rɪˈzaɪn/ (n): Từ chức
 • Holiday pay /ˈhɑləˌdeɪ peɪ/ (n): Tiền lương ngày nghỉ 
 • Wages /ˈweɪʤəz/ (n): Lương tuần

Từ vựng tiếng Anh về các kỹ năng trong công việc 

 • Communication skills /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən skɪl/ (n): Kỹ năng giao tiếp
 • Computer skills/ PC skills /kəmˈpjuː.tər skɪl /ˌpiːˈsiː skɪl/ (n): Kỹ năng vi tính
 • Decision-making skills /dɪˈsɪʒ·ənˌmeɪ·kɪŋ skɪl/ (n): Kỹ năng ra quyết định
 • Event management skills /ɪˈvent ˈmæn.ɪdʒ.mənt skɪl/ (n):Kỹ năng quản lí sự kiện
 • Internet Users Skills /ˈɪn.tə.net ˈjuː.zər  skɪl/ (n): Kỹ năng sử dụng các ứng dụng mạng
 • Leadership skills /ˈliː.də.ʃɪp skɪl/ (n): Kỹ năng lãnh đạo
 • Negotiation skills /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən skɪl/ (n): Kỹ năng đàm phán
 • Problem-solving skills /ˈprɒb.ləm sɒlvɪŋ skɪl/ (n): Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Presentation skills /ˌprez.ənˈteɪ.ʃən skɪl/ (n): Kỹ năng thuyết trình
 • Public-speaking skills /ˈpʌb.lɪk ‘spiː.kɪŋ skɪl/ (n): Kỹ năng nói trước đám đông
 • Quantitative skills /ˈkwɒn.tɪ.tə.tɪv skɪl/ (n): Kỹ năng định lượng
 • Sales skills /seɪlz skɪl/ (n): Kỹ năng bán hàng
 • Teamwork/ Collaboration skills /ˈtiːm.wɜːk/ kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən skɪl/ (n): Kỹ năng làm việc nhóm
 • Teaching/ Training skills /tiːtʃ /ˈtreɪ.nɪŋ skɪl/ (n): Kỹ năng đào tạo
 • Time management skills /ˈtaɪm ˌmæn.ɪdʒ.mənt skɪl/ (n): Kỹ năng quản lý thời gian
 • Written skills /ˈrɪt.ən skɪl/ (n): Kỹ năng viết

Tải sách từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Giới thiệu Oxford Inside Reading Word List Book

Oxford Inside Reading Word List Book là bộ giáo trình học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề của tác giả Cheryl Boyd Zimmerman. Bộ sách gồm 4 cấp độ từ Level 1 đến Level 4. Các bài đọc được phân bổ theo chủ đề học thuật riêng, giúp người đọc xây dựng được vốn từ vựng và phát triển kỹ năng đọc.

Thông qua bộ sách, người học sẽ nhanh chóng hình thành được kỹ năng đọc hay, truyền cảm theo từng tình huống và chủ đề cụ thể.

từ vựng tiếng anh theo chủ đề
Sách Inside Reading Word List Book 

Nội dung sách có gì hay?

Bộ sách được chia thành 4 quyển, mỗi quyền sẽ bao gồm nhiều Unit khác nhau. Mỗi Unit trong bộ sẽ tập trung vào một chủ đề nhất định, từ Âm nhac, Phim ảnh cho tới Khoa học, Tâm lý xã hội. 

Mỗi Unit gồm 2 bài đọc, trong đó mỗi bài đọc sẽ hướng đến một kỹ năng, gồm kỹ thuật đọc và danh sách các từ vựng thuộc lĩnh vực đó. Cuối mỗi trang đầu mỗi Unit đều được ghi chú thêm khá nhiều từ vựng khác mà người đọc có thể sẽ gặp phải, ngoài các từ đã được đề cập đến trong phần Target academic words

từ vựng tiếng anh theo chủ đề
Bộ sách Inside Reading Word List Book 

Trong 2 bài Reading của mỗi Unit, các bạn sẽ gặp theo cấu trúc như sau:

 • Before you read: một số câu hỏi liên quan đến chủ đề bài đọc
 • Reading comprehension: đọc hiểu và trả lời một số câu hỏi liên quan đến bài đọc 
 • Reading strategy: hướng dẫn và giải thích kỹ thuật đọc hiểu. Người đọc được yêu cầu làm một số bài tập liên quan để rèn luyện kỹ năng
 • Vocabulary activities: các bài tập từ mức độ từ đơn cho đến mức độ câu dài

Sách Oxford Inside Reading Word List Book dành cho ai?

Mỗi quyển sách trong bộ Oxford Inside Reading Word List Book sẽ dành cho một đối tượng người đọc cụ thể. Trong đó:

 • Inside Reading 1: phù hợp với low-intermediate level (người có trình độ IELTS 3.5 – 4.0)
 • Inside Reading 2: phù hợp với intermediate level (người có trình độ IELTS 4.5 – 5.0)
 • Inside Reading 3: phù hợp với high-intermediate level (người có trình độ IELTS 5.5 – 6.0)
 • Inside Reading 4: phù hợp với advanced level (người có trình độ IELTS từ 6.5 trở lên)
book

Tải miễn phí

Sách Oxford Inside Reading Word List Book

Tài liệu đã được gửi về hộp thư của bạn.
Vui lòng kiểm tra email.